Members Area – Algemene Ledenvergaderingen

Algemeen jaarverslag van tafeltennisvereniging De Volewijckers.

Dit verslag gaat over een periode van maart 2021 tot maart 2022.

Het verenigingsjaar loopt normaal van Juli tot juli. Door de situatie rondom Corona was het niet mogelijk om volgens het normale schema een Algemene Leden Vergadering te organiseren, waardoor we deze structuur niet konden aanhouden. Vandaar heb ik dit jaarverslag zo opgesteld dat het begint waar het vorige jaarverslag van Jaap ophoudt (voor de ALV van maart 2021) en dat het de periode tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering beschrijft.

Deze ALV zal eind maart 2022 gaan plaatsvinden. Het plan is om de normale structuur (van juli tot juli) zo snel mogelijk weer op te pakken zodra dat kan.   

Voorwoord

De afgelopen periode heeft grotendeels nog in het teken gestaan van Corona en de maatregelen die hiertegen zijn genomen. Daardoor is het weer een rommelige periode geworden, net zoals het jaar hiervoor. Wel is de club in deze periode flink gegroeid. Ook is er meer diversiteit onder de leden. Als dat hiervoor nog niet het geval was, kunnen we nu echt zeggen dat we een club zijn voor leden van alle leeftijden en alle niveaus.

Op het moment van schrijven, is het met name in de Wethouder Verheijhal flink druk tijdens de trainingen en de wedstrijden. We hebben op dit moment maar liefst 6 teams die competitie spelen.

Wij zijn als club ontzettend blij met zo veel nieuwe enthousiaste leden. Wij hebben het afgelopen jaar ons best gedaan om het niveau van de trainingen te verbeteren, het zo gezellig mogelijk te maken voor iedereen die langskomt, het ledental te verhogen en om de verenigingsfinanciën gezond te maken. Wat ons betreft zijn we daarmee op de goede weg. We hopen deze stijgende lijn het komende jaar door te zetten.

Verslag

 • Op 10 maart 2021 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats gevonden. Vanwege de geldende corona-maatregelen heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is er een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, omdat Jaap Derriks de afgelopen tijd zowel voorzitter als wedstrijdsecretaris was. Casper van der Meer heeft zich aangeboden om deze taak op zich te nemen en is de nieuwe voorzitter geworden. Het bestuur bestaat daardoor nu weer uit 5 personen. Wij zijn Jaap zeer dankbaar voor al zijn inzet bij het vervullen van een dubbele functie.
 • Andere onderwerpen die tijdens de ALV zijn besproken: dat er meer leden voor de kascommissie moeten worden gevonden, zodat er continuïteit gecreëerd wordt in het toezicht op de verenigingsfinanciën, dat er een ledenwervingscommissie moet worden opgezet. Er zijn op de ALV nog geen nieuwe leden voor de kascommissie gevonden, voor de ledenwervingscommissie hebben Casper, Erik en Trudie zich aangeboden.
 • Erik heeft een evaluatie gedaan van de trainingen. De resultaten hiervan waren over het algemeen erg positief. Enkele tips die we hebben gekregen van leden:
 • laat betere spelers meer tegen elkaar spelen
 • meer aandacht voor clubgevoel
 • De taken van de voorzitter zijn van Jaap aan Casper overgedragen.
 • Er is door Erik en Casper, met hulp van Tim Hudson, een plan opgesteld voor de ledenwerving. Op basis van dit plan zijn er flyers gemaakt en afgedrukt, in totaal 2000, 1000 in Engels en 1000 in Nederlands. Van deze flyers is een deel gedistribueerd, met name door Erik en Trudie.
 • Wat betreft de ledenwerving is er als doel gesteld om te proberen 10 nieuwe leden te werven in het komende half jaar.
 • Op 12 mei is ons door de bond meegedeeld dat we weer kunnen gaan spelen. We mogen dus eindelijk weer de zaal in! Wel blijven er strenge corona-maatregelen gelden. De competitie mag voorlopig ook nog niet gaan starten. Hierover is een mail naar alle leden gestuurd.
 • Op 16 juni heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken over de ledenwerving, ook is besloten dat we tijdens de zomervakantie de Wethouder Verheijhal extra gaan huren, zodat leden ook tijdens de vakantie op maandag kunnen komen spelen. De reden hiervoor is dat er door de corona veel speeltijd verloren is gegaan.
 • We hebben er in de afgelopen periode een aantal nieuwe leden bijgekregen. We hebben nu totaal 44 leden. Wat betreft het ledenwervingsplan liggen we daarmee op schema.
 • Op 18 september is onze voormalige wedstrijdsecretaris, Jan Schaap overleden. Jan was een zeer fijne man, die zich jarenlang voor de club heeft ingezet. Wij gaan hem zeer missen, tijdens de training is er een minuut stilte in acht genomen om stil te staan bij zijn overlijden.
 •  Per 25 september zijn er weer nieuwe corona regels van kracht. Het spelen van competitie is weer toegestaan. Dat betekent dat de najaar competitie toch plaats kan vinden. Voor het spelen van amateurwedstrijden is geen corona toegangsbewijs nodig, voor toegang tot de horeca, in ons geval de kantine, is wel een corona toegangsbewijs nodig.
 • In eind september 2021 is de najaar competitie begonnen. Doordat we een aantal nieuwe leden hebben is er nog een DUO-team aan de competitie toegevoegd. Er spelen dit seizoen 4 teams competitie, 2 in de reguliere competitie en 2 DUO-teams.
 • We hebben bericht gehad van de NTTB dat met ingang van 28 november nieuwe corona regels gaan gelden. Volgens deze nieuwe regels mag er helaas niet meer worden gespeeld. Na 17:00 gaat er een avondklok gelden. Hierdoor wordt ook de competitie stilgelegd.
 • Er is een nieuwsbrief aan alle leden gestuurd. In de nieuwsbrief is er een oproep gedaan om meer leden voor de kascommissie te vinden. Ook is er een oproep gedaan aan leden om bij de club flyers op te halen en deze te helpen verspreiden.
 • Per 6 november zijn er weer nieuwe corona regels van kracht, wij hebben hier een bericht over gehad van de NTTB. Alle leden (maar niet de trainer) moeten bij de ingang van de hal een corona toegangsbewijs kunnen tonen. Dit betekent dat alle leden een QR code op hun telefoon moeten hebben om te kunnen spelen. Er is hierover een mail gestuurd aan alle leden. Het bestuur heeft overlegd over hoe de corona regels moeten worden nageleefd en wie dit gaat controleren. Uiteindelijk is gebleken dat de gemeente bij de ingang van de Wethouder Verheijhal controleurs heeft geplaats die de corona toegangsbewijzen gaat checken, dit hoeven wij dus gelukkig niet zelf te doen. 
 • Erik heeft het financieel jaarverslag van de club opgesteld. Dit is aan alle andere bestuursleden doorgestuurd.
 • Op 17 november heeft er een bestuursvergadering plaats gevonden. Tijdens de vergadering is er met name gesproken over het financieel jaarverslag en de voortgang van het ledenwervingsplan voor de club.
 • Per 28 november mag er vanwege nieuwe corona maatregelen niet meer gesport worden na 17:00. Dat betekent dat alles weer stil komt te liggen. De najaarscompetitie wordt stilgelegd.
 • De huidige corona maatregelen gaan in ieder geval duren tot 14 januari 2022. Hierover is een mail gestuurd naar alle leden.
 • Omdat Atlan problemen had met toegang krijgen tot de hal (want niet gevaccineerd), heeft Casper tijdelijk de leiding van de training op maandagavond overgenomen. Er zijn afspraken gemaakt over de leiding van de training, als Casper niet kan zal Erik dit gaan doen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat er elke week in ieder geval iemand is die training/tips kan geven aan leden die komen spelen.
 • Op 6 januari heeft het bestuur (digitaal) vergaderd via Teams. Er is besloten om de Algemene Leden Vergadering en het (al verschoven) kersttoernooi uit te stellen tot nader order. Ook is er besloten om de openingstijden van de Wethouder Verheijhal aan te passen. Op dinsdagen dat er geen competitie is, is de zaal open tot 22:00 in plaats van 23:30. Deze maatregel is genomen om de kosten die de club maakt iets te drukken.  
 • We hebben te horen gekregen dat de sport vanaf 15 januari weer toegestaan is. Alle leden zijn per mail op de hoogte gesteld dat ze vanaf maandag 17 januari weer welkom zijn. Nu maar hopen dat het niet weer stilgelegd wordt.
 • Sinds het begin van het jaar is het ledental opnieuw gegroeid. De club heeft nu totaal 47 leden. We zijn erg tevreden met nog meer enthousiaste tafeltennissers. Daarnaast hebben twee van deze leden, Robert Vorstman en Tim van Wielink, zich opgegeven om de kascommissie te komen versterken. Wij willen hen hierbij zeer hartelijk welkom heten, hun hulp wordt zeer op prijs gesteld.
 • Door het gegroeide aantal leden wordt het op de maandagavond training behoorlijk druk. Omdat het tot nu toe op dinsdagavond aanzienlijk rustiger is, gaan we proberen om te stimuleren dat meer leden op dinsdag komen trainen. Omdat veel leden specifiek voor training en tips komen, gaan we proberen om op dinsdagavond ook training te gaan geven. Dit zal iets minder georganiseerd zijn dan op maandag. We hopen zo de leden die in Oost spelen wat meer te verdelen over de maandag- en dinsdagavond.
 • Atlan geeft inmiddels op de maandagavond weer de training. Casper assisteert hierbij.
 •  In februari 2022 is de voorjaarscompetitie van start gegaan. We hebben op dit moment maar liefst 6 teams die competitie spelen, 2 reguliere teams en 4 DUO teams.
 • Vanaf nu moeten alle teams met digitale wedstrijdformulieren gaan werken, nog niet alle teams doen dit. Vanaf volgend seizoen is dit verplicht.

Conclusie

Dit jaar is flink ontregeld door de corona maatregelen. Ondanks dat hebben we flinke vooruitgang gemaakt. Namens het bestuur hoop en verwacht ik dat 2022 een nog beter en gezelliger jaar wordt voor de club.

Casper van der Meer

Voorzitter

Notulen Algemene LedenVergadering De Volewijckers 28-3-2022

Aanwezig vanuit het bestuur: Casper van der Meer (voorzitter), Jaap Derriks (wedstrijdsecretaris en ledenadministratie), Roy Zijnen (materiaal en zalenreservering), Erik Schoe (penningmeester en notulist); Ivonne van Leeuwen was wegens ziekte verhinderd.

Overige aanwezige leden: Madelon Boeye, Jantine Danes, Carolien Eelen, Tim Gubner, Marieke Grosjean, Dolf Houthuijzen, Tim Hudson, Gerrit Kooyman, Leslie en Sonny López (beiden komen tijdens punt 5 en vertrekken bij punt 9), Hammadi el Moussati (telefonisch, enkel bij agendapunt 7), Trudie Nieuwendijk

1) Opening (om 19.45 uur)

Casper heet de aanwezigen welkom. Hij wijst er in zijn welkomstwoord op dat dit zijn eerste Algemene LedenVergadering (Verder te noemen: ALV) als voorzitter is en dat het bestuur streeft naar een niet te lange bijeenkomst gevolgd door een gezellige ontmoeting met drankje met hapje op kosten van de vereniging.

2) Mededelingen

Geen.

3) Post

a) Deelnemen aan toernooien georganiseerd door andere verenigingen is een leuke manier om kennis te maken met het deelnemen aan competitiewedstrijden, vertelt Erik. Het is ook heel gezellig om met een groepje een dagje de provincie in te trekken en een daar in een zaal met onze sport bezig te zijn. Voortaan zal het bestuur uitnodigingen voor toernooien doorsturen naar de leden.

b) Competitiespelers moeten van Jaap voortaan behalve het papieren formulier ook het digitale wedstrijdformulier invullen. Dat bespaart hem anderhalf uur administratief werk per week. Na de zomer is het invullen van het digitale wedstrijdformulier ook door de bond verplicht en vervalt het papieren formulier.

c) Jaap roept de leden die volgend seizoen competitie willen spelen, om zelf voor de zomer met voorstellen voor de teamsamenstellingen te komen.

4) Notulen ALV 10-3-2021

Naar aanleiding van vragen van Dolf vertelt Tim Hudson dat hij onze website heeft gebouwd en dat hij zorgdraagt voor het technische beheer. (De notulist voegt daar nog aan toe dat Erik Schoe zorgdraagt voor de inhoud van de website.)

Vervolgens worden de notulen vastgesteld.

5) Ledenlijst en mutaties

Sinds de vorige ALV is het ledental gestegen van 39 naar 48 leden.

6) Algemeen jaarverslag

Casper wijst erop dat het voorliggende verslag niet betrekking heeft op het afgelopen verenigingsjaar (dat loopt van 1-7-2020 tot 1-1-2021), maar op de periode 10-3-2021 tot eind maart 2022. Het voorafgaande jaarverslag besloeg ongeveer anderhalf jaar en liep tot maart 2021, omdat de coronapandemie het eerder doen plaatsvinden van een offline ALV onmogelijk had gemaakt. Daarom moest het bestuur uiteindelijk kiezen voor een online ALV in maart 2021. Door de coronapandemie veranderden de mogelijkheden steeds, waardoor het een rommelig jaar was.

De belangrijkste ontwikkeling was een aanzienlijke groei van het ledental. Het bestuur beoogt nog enige verdere ledengroei en streeft daarbij naar een optimale verdeling van leden over de drie avonden waarop wekelijks een zaal beschikbaar is. Meer hierover is te vinden in het algemeen jaarverslag.

Atlan en het bestuur proberen de trainingen wat meer op techniek toe te spitsen. Geprobeerd wordt om aan nieuwe leden zo snel mogelijk de basistechnieken bij te brengen.

Begin december 2021 traden Robert Vorstman en Tim van Wielink toe tot de kascontrolecommissie, die daarmee na twee jaar weer op sterkte is gekomen. Hammadi el Moussati was sindsdien het enige lid van deze commissie.

Vanaf de eerstvolgende ALV zal het algemeen jaarverslag weer betrekking hebben op het verenigingsjaar.

7) Financiën

Erik vertelt dat er een jaar geleden een structureel tekort was van € 2.010, oftewel dertig procent van de inkomsten: € 1.238 (het tekort op de lopende begroting) + € 772 (de zaalhuur voor de maandagen (die vorig jaar nog door United Oost is betaald, een eenmalige meevaller). Het bestuur heeft de volgende aanpak van dit probleem gekozen: bezuinigingen, ledengroei en contributieverhoging.

Bezuiniging op uitgaven is gerealiseerd door de zaalhuur te halveren van vier naar twee uur op de dinsdagen waarop geen contributie wordt gespeeld, en door tijdens de schoolvakanties geen zalen meer te huren. Hiermee zal ruim € 500 per jaar worden bespaard. In de begroting voor het lopende verenigingsjaar – opnieuw met slechts minimale bedragen voor verenigingsactiviteiten (denk aan toernooien, activiteiten om nieuwe leden zich thuis te laten voelen in de vereniging, geen geld voor training van trainers, geen post ‘onvoorzien’) en aanschaf van materialen – is een exploitatietekort van € 609 voorzien. Een eventueel toekomstig overschot zou ook de financiële ruimte creëren voor dergelijke uitgaven.

Ledengroei is sinds de voorgaande ALV aangepakt door een commissie bestaande uit Tim Hudson, Trudie, Casper en Erik. Sindsdien is het ledental met 23 procent (van 39 naar 48) gestegen. Het ledental was niet alleen vanuit financieel oogpunt onvoldoende, maar was ook onvoldoende groot om de bestuurlijke en organisatorische activiteiten te kunnen waarborgen: het vervullen van de bestuurlijke vacature voor een voorzitter heeft anderhalf tot twee jaar gekost, de kascommissie 2020-2021 was al bij de instelling ervan onderbemand en ook het op sterkte krijgen van de kascommissie 2021-2022 heeft moeite gekost.

Contributieverhoging is op 10-3-2021 door de ALV vastgesteld (een contributieverhoging van € 10 vanaf verenigingsjaar 2021-2022). Onze begroting vertoont een tekort van ruim € 609. Om de begroting sluitend te krijgen stelt het bestuur voor om onze contributie met € 15 te verhogen vanaf 2022-2023. Hiermee komen de tarieven op € 185 (voor degenen die competitie spelen) en € 130 voor recreanten. Recreanten betalen bij TTV Diemen € 25, bij US € 30 en bij Tempo-Team € 35 meer dan zij daarmee bij ons zouden betalen. Na de voorgestelde contributieverhoging zijn onze tarieven dan ook nog steeds een stuk lager dan die van de drie meest nabijgelegen verenigingen. De ALV stemt unaniem in met de voorgestelde contributieverhoging van € 15,- per verenigingsjaar.

8) Kascommissie

Erik vertelt dat hij in december de bankafschriften, de balans, de staat van baten en lasten en de begroting in concept aan de kascontrolecommissie heeft voorgelegd. Op 20-12-2021 is hij met de kascommissie online bijeengekomen en zijn de stukken besproken.

Via een Whatsapp-bericht aan de penningmeester laat Hammadi tijdens de vergadering desgevraagd weten dat hij door een misverstand vanavond niet fysiek bij de ALV aanwezig is. Ook laat hij langs deze weg, en vervolgens via een directe telefonische verbinding op de luidspreker, aan de ALV weten dat dat de kascommissie de balans en de staat van baten en lasten heeft onderzocht en deze goedkeurt.

Daarop keurt de ALV het financieel jaarverslag, de rekening en verantwoording goed. (Statutair strekt deze het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.)

9) Materiaal

Een tafeltennistafel in de Wethouder Verheijhal is defect en lijkt te repareren. Daarover zijn al diverse meldingen gedaan bij de beheerders van deze sporthal. Dit is een urgent probleem, omdat we deze tafel nodig hebben. Roy gaat ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer deze tafel kunnen gebruiken.

De rekjes bedoeld om ballen tegen te houden zijn in slechte staat. Roy stelt niet te weten bij wie hij dit moet aankaarten. Jaap vertelt dat dit Sportverhuur is. Roy zegt dat hij daarvan nooit antwoord op een meldingen over de verlichting heeft gekregen. Jaap reageert dat hij Sportverhuur dan moet bellen. Roy stelt dat hij niet door Sportverhuur en/of de beheerders op de hoogte wordt gehouden. Hij wil de beheerders als aan spreekpunt houden. Carolien biedt zich aan om voor een spoedige oplossing voor beide kwesties te zorgen. Roy gaat ervoor zorgen dat hiervoor snel oplossingen komen.

Er zijn nieuwe ballen nodig, wordt opgemerkt. Roy gaat deze aanschaffen.

Dolf stelt dat alle bouten van de tafels los zitten en stel voor om deze zelf als vereniging maandelijks aan te draaien. Daarvoor kopen we twee sleutels die voortaan in de kast zullen worden bewaard.

10) Bestuur

Jaap vertelt dat hij per 30-6 zal aftreden als wedstrijdsecretaris en ledenadministrateur. Hij is bereid een opvolger zo lang als nodig is in te werken, met een maximumduur van zes maanden.

Ook is iemand nodig die de verantwoordelijk wordt voor het ’s donderdags openen van de zaal, opstellen van de tafels en aan het einde weer afsluiten van de zaal.

Ook Ivonne heeft besloten per 30-6 af te treden als secretaris van het bestuur.

Voor elk van beide functies heeft de vereniging een opvolger nodig. Het bestuur gaat op zoek naar kandidaten voor deze functies.

11) Rondvraag en afsluiting

Madelon vertelt dat zij elke keer graag gedurende minimaal een kwartier les van de trainer zou willen krijgen. Er wijst erop dat de zaal ’s maandags gedurende zes kwartier wordt gehuurd en dat er vaak zestien leden naar de training komen.

Trudie vraagt of de mogelijkheid kan worden gecreëerd om de contributie maandelijks te voldoen. Erik vertelt dat het bestuur al heeft besloten om op korte termijn de mogelijkheden en regels voor het voldoen van de contributieverplichting nader te beschouwen. Haar verzoek zal dan ook aan de orde komen.

Jantien vertelt dat zij niet meer enkel met Rinus een duoteam wil vormen, omdat geen van beiden over een auto kan beschikken.

Casper sluit de vergadering. Daarna hebben vrijwel alle aanwezigen in de kantine op kosten van de vereniging genoten van een gezellige ontmoeting met drankje met hapje.